Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome má význam

Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome – kvalitne, bezpečne a hlavne odborne

Rozvodovej skrini v rodinnom dome sa hovorí aj srdce domu. Vďaka nej je možné zapínať alebo vypínať jednotlivé okruhy v prípade inštalácie alebo poruchy. Prostredníctvom ističov chráni elektrospotrebiče v sieti pred skratom. Rozvody v dome je možné rozdeliť na tri časti. Prvá je hlavná elektrická prípojka. Z tejto prípojky je napájaný elektromerový rozvádzač s hlavným ističom. Do elektrickej prípojky ani elektromerového rozvádzanie je dovolené užívateľom akýmkoľvek spôsobom zasahovať. Je možné len vypnúť hlavný istič. Tretou časťou je domový rozvádzač. Tento rozvádzač je napájaný z elektromerového rozvádzača, je výlučne v réžii užívateľa, lepšie povedané odborného elektrikára. Elektrikár podľa projektovej dokumentácie rozvádzač poskladá a zapojí. Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome je taktiež popísané v projektovej dokumentácii. Je výslovne na odborníkovi. Pre zapojenie rozvádzača v rodinnom dome platia prísne pravidlá, čo sa týka umiestnenia aj zapojenia.

Umiestnenie rozvádzača v rodinnom dome

Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome postup
Proces bezpečného zapojenie rozvádzača v rodinnom dome

Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome musí vykonať odborná osoba  s potrebným vzdelaním, školeniami a skúsenosťami. Musí byť umiestnený tak, aby pred ním bol zabezpečený trvale voľný priestor minimálne 80 cm rovnej plochy. Nesmie sa umiestniť na schodisko, do vstavaný skríň, špajzí, nesmie sa dávať do obytných miestností. V minulosti sa rozvádzače umiestňovali pred vstupné dvere. Toto riešenie z hľadiska počasia nie je správne. Neskôr sa začali inštalovať nad vchodové dvere do chodby. V prípade rekonštrukcie elektrického vedenia je dobré riešiť  jeho premiestnenie do vnútorných priestorov domu.  Premiestnenie by malo byť jednoduché, nakoľko sekanie do tehly alebo pórobetónu je jednoduché. V súčasnosti sa rodinné domy už v projektoch navrhujú s tzv. technickou miestnosťou. V tejto miestnosti je umiestnený bojler, elektrický rozvádzač, kotol na vykurovanie atď.  Súčasťou modernej elektroinštalácie patria aj slaboprúdové rozvody  počítačovej siete, televízneho signálu či zabezpečovacieho systému. Za návrh elektrickej siete zodpovedá projektant, realizátorom je elektroinštalatér. Odbornú správu potom vypracováva revízny technik. Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome  nechajte na odborníkov. V opačnom prípade by mohlo dôjsť ku skratom prípadne  až k vyhoreniu.  Pre viac informácií navštívte nasledujúcu internetovú stránku, súčasne požiadajte o zaslanie cenovej ponuky: https://www.i-elektrikar.sk/.